45cat Logo
 Welcome Guest
 Login  :  Join 45cat   


Browse Artists - Thai Alphabet»  Most Viewed  :  Most Records  :  Latest  :  A​  B​  C​  D​  E​  F​  G​  H​  I​  J​  K​  L​  M​  N​  O​  P​  Q​  R​  S​  T​  U​  V​  W​  X​  Y​  Z​  123  :  Cyrillic​  East Asian​  Greek​  Korean​  Thai

ArtistRecordsYear
คณะ ดิ เอราวัณ (The Erawan Band)1 
กรุงไทย อักษรทอง (Krungthai Aksonthong)1 
กฤษณา พันธ์มาลี1 
กังวาล ชลกุล1 
กังวาลไพร ลูกเพชร2 
กาเหว่า เสียงทอง2 
กุงกาดิน1 
ขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ด (Khwanchai Phetroiet)1 
ขวัญอ่อน ตลาดสด1 
ขุนพล เมืองสุพรรณ1 
จรรยา สดแจ่มศรี (Chanya Sotchaemsi)1 
จันทร์เพ็ญ ประกายเพชร1 
จิตติมา เจือใจ1 
จินตนา สุขสถิตย์2 
จีรพันธ์ วีระพงษ์3 
ฉวีวรรณ ดำเนิน1 
ชรัมภ์ เทพชัย (Charam Thepchai)1 
ชรินทร์-รวงทอง (Charin-Ruangthong)1 
ชัชฎาภรณ์ รักษณาเวศ (Chatdaphon Raksanawet)1 
ชัชวาลย์ ยอดกมล11978
ชัยชนะ บุญยโชติ1 
ชัยรัตน์ เทียบเทียม (Chairat Thiapthiam)11976
ชาย เมืองสิงห์4 
ชินกร ไกรลาศ4 
ดวงดาว มนต์ดารา - ไฉไล ไชยทา1 
ดวงดาว-ไฉไล2 
ดอน สอนระเบียบ (Don Sonrabiap)5 
ดาว บ้านดอน5 
ดาวลอย พลอยสันติ (Daoloi Phloisanti)1 
ดาวใจ ไพจิตร (Daochai Paichit)2 
ดาวใต้ เมืองตรัง (Daotai Mueangtrang)1 
ทม นธีทอง1 
ธานินทร์ อินทรเทพ8 
ธานินทร์-รุ่งฤดี1 
นพดล ดวงพร (Noppadol Duangporn)1 
นฤมล สมสมร1 
นุชนารถ นันทนา (Nutchanat Nanthana)1 
น้ำผึ้ง บริบูรณ์1 
บานเย็น รากแก่น1 
บำรุง อ. น้อมพันธ์1 
บุปผา สายชล9 
ประสานศรี สิงหานนท์1 
ปราศรัย แจกันแก้ว [Prasai Jaekankaeo]12012
ปอง ปรีดา1 
ปี่พาทย์วงใหญ่ ครูพริ้ง ดนตรีรส (Piphat Wong Yai Khrupring Dontrirot)1 
ผ่องศรี วรนุช5 
พนม นพพร2 
พร ภิรมย์2 
พร เทวัญ1 
พัทยา นายก1 
พับพรึง ภูไท1 
พุ่มพวง ดวงจันทร์1 
มนตรี สีหเทพ2 
มนตรี สีหเทพ And รังษิยา บรรณกร1 
มนต์ เมืองเหนือ1 
มนต์ชัย ดาวรุ่ง1 
มนต์สวรรค์ ขวัญบรรพต (Monsuanra Khwanbanphot)1 
มนต์เทพ เมืองนคร1 
มนเฑียร เฑียรทอง (Monthian Thianthong)1 
มยุรี ลูกเมืองจันทร์1 
มานะ เมืองทอง1 
มานี มณีวรรณ4 
มานี-อดุล1 
มีศักดิ์ นาครัตน์2 
ยอดรัก สลักใจ4 
ยุทธนา ผรอน้นต์ (Yuthotna Phronon)1 
รวงทอง ทองลั่นทม (Ruangthong Thonglanthom)1 
ระพิน ภูไท2 
รังษิยา บรรณกร (Rangsiya Bannakon)1 
รังษิยา สิงห์ศิริ (Rangsiya Singsiri)1 
ราชัน เพชรนคร1 
ราชันทร์ เพชรนคร1 
รุ่งทิพย์ มลิวัลย์1 
รุ่งฟ้า ภูพิงค์ (Rungfah Puping)1 
รุ่งรัตน์ เรืองรอง (Rungrat Rueangrong)1 
รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส5 
รุ่งเพชร แหลมสิงห์ (Rungpetch Lamsing)3 
ลพ บุรีรัตน์1 
ละอองเพชร แสงพราว1 
ลำพูน เงินมา (Lamphun Ngoenma)1 
ลินจง บุญนากรินทร์ (Linchong Bunnakrinot)1 
วงดนตรี พยงค์ มุกดา1 
วงมุกดาพันธ์ (Wong Mukdaphan)1 
วนิดา วทัญณู1 
วรเทพ ประทานพร1 
วิรัช เทวฤทธิ์2 
วีรวรรณ ขวัญเพชร1 
ศรศรี ศีรีพันธ์1 
ศรีศักดิ์ รักศักดิ์ศรี (Sisak Raksaksi)3 
ศรีไพร ใจพระ3 
ศวรรณี พัฒนะ11976
ศวรรณี พัฒนะ + เบญจมาศ ราชสีมา11976
ศักดา สิทธิชัย (Sakda Sitchai)1 
ศักดิ์สยาม เพชรชมพู2 
ศุภลักษณ์ ศิริหงษ์ (Supphalak Sirihong)1 
สดใส รุ่งโพธิ์ทอง (Sodsai Rompothong)2 
สดใส แจ้งกิจ2 
สมัย อ่อนวงศ์5 
สยามชัย เพชรสันติ1 
สรวง สันติ18 
สรวง สันติ-แสงเดือน เปรื่องสุวรรณ1 
สรเดช พุ่มสอาด (Sondet Phumotat)1 
สวลี ผกาพันธุ์ (Saowalee Pakapun)5 
สะไบแพร บัวสด1 
สักรินทร์ ปุญญฤทธิ์ (Sakarin Punyarit)1 
สังข์ทอง สีใส2 
สังข์ทอง-อรสา1 
สัญญา จุฬาพร1 
สามารถ บริบูรณ์เวช (Samat Boribunwet)1 
สายัณห์ สัญญา2 
สุชาติ เทียนทอง2 
สุพรรณ สันติชัย (Suphan Santichai)1 
สุพรรณี ปิยะสิรานนท์1 
สุมณฑา วราภรณ์1 
สุรชัย สมบัติเจริญ1 
สุเทพ วงศ์กำแหง81978
สุเทพ-ธานินทร์1 
หงษ์ทอง ดาวอุดร (Hongthong Daoudon)1 
หฤทัย หิรัญญา1 
องอาจ จิระพันธ์ (Ongat Jiraphan)21976
อรสา ทองทับ (Onsa Thongthap)11976
อรอุมา สิงห์ศิริ (Onuma Singsiri)2 
อังคนางค์ คุณไชย1 
อาทิตย์ หิรัญวัฒน์ (Arthit Hiranwat)1 
อ้อยทิพย์ ปัญญาธรณ์ (Oithip Panyathon)1 
เด่น บุรีรัมย์1 
เตือนใจ บุญพระรักษา3 
เตือนใจ บุญพระรักษา - วิภารัตน์ เปรื่องสุวรรณ1 
เทพ เทียนชัย1 
เทพบุตร เสียงทอง1 
เบญจมาศ ราชสีมา21976
เพชร พรหมมินทร์1 
เพลิน พรหมแดน6 
เพียงพิศ ศิริวิไล (Piangpith Siriwalai)2 
เพ็ญศรี พุ่มชูศรี (Phensi Phumchusi)1 
เรียม ดาราน้อย2 
เรไร ณ โคราช (Rayrai Na Koratch)1 
เศรษฐา ศิระฉายา21978
เศวตชัย วิฑูรเทพ (Sawetchai Withunthep)1 
เสกสรรค์ มนต์อิสาน (Seksan Monisan)1 
เสมา ศรีสุพรรณ1 
แจ่มนภา เพชรพลาญชัย [Chamnapa Petchpalanchai]12012
แตรวง พยงค์ มุกดา1 
แววตา พนาไพร And วงดนตรี เทียนชัย สมยาประเสริฐ1 
ไฉไล ไชยทา1 
ไฉไล-ดวงดาว1 
ไชยา เพชรรัตน์ (Chaiya Phetrat)1 
ไตรรงค์ เพชรสยาม (Thairong Petchsiam)1 
ไพรวัลย์ ลูกเพชร1 
ไพโรจน์ สังวริบุตร (Phairot Sangwaribut)21978
ไวพจน์ เพชรสุพรรณ13 

45cat is part of 45worlds.com  :  Live Music  :  Vinyl Albums  :  78 RPM  :  CD Albums  :  Magazine  :  CD Singles  :  12" Singles  :  Tape Media  :  Music Memorabilia  :  Classical Music
45cat website ©2015  :  Help Page  :  Privacy Policy  :  Terms  :  Contact Us  :  Like us on Facebook  :